• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium imprez

RSS

Aktualności

 • Tuesday, 13 November 2012 r., Informacje

  Mamy „strone internetowa bez barier”

  Milo nam poinformowac, ze serwis internetowy Gminy Gdów (www.gdow.pl) zdobyl wyróznienie w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu pn. "Strona internetowa bez barier".

  Konkurs mia? charakter otwarty i mo?na by?o zg?asza? strony w dwóch kategoriach: strony internetowe administracji publicznej (urz?dy gmin i miast, urz?dy wojewódzkie, urz?dy pracy, ministerstwa, starostwa, uczelnie wy?sze, szko?y itp.) oraz strony internetowe komercyjne (fundacje, stowarzyszenia, firmy i inne)

  Konkurs sk?ada? si? z trzech etapów. Oceny serwisów dokonywali eksperci zajmuj?cy si? na dzie? dost?pno?ci? stron internetowych oraz osoby z niepe?nosprawno?ci? sensoryczn? (niedowidz?ce, niewidome oraz osoby z wad? s?uchu). W kategorii serwisów administracji publicznej zwyci??y? serwis O?rodka Pomocy Spo?ecznej w Rybniku. Ponadto tytu?em „Strona internetowa bez barier” wyró?niono serwisy Urz?du Gminy Gdów oraz Prokuratury Okr?gowej w Zielonej Górze.

  Wyró?nienie naszego serwisu internetowego tytu?em „Strony internetowej bez barier” jest docenieniem dzia?a?, które mia?y na celu ulepszenie i zwi?kszenie dost?pno?ci serwisu dla mieszka?ców, a w szczególno?ci mieszka?ców niepe?nosprawnych. Obecnie na bie??co zamieszczane s? w nim informacje opisuj?ce dzia?ania gminy i jej jednostek organizacyjnych w ró?nych dziedzinach np. inwestycje, edukacja, kultura, sport, pomoc spo?eczna, bie??ce informacje, ostrze?enia i inne.

  Dla osób niepe?nosprawnych zosta?o przygotowane wiele udogodnie? m.in. mówi?ca przegl?darka (zainstalowanie jej umo?liwia „ods?uchanie” tre?ci zawartych na stronie www), sterowanie komputerem mrugni?ciami (osoby niepe?nosprawne ruchowo mog? sterowa? komputerem za pomoc? mrugni?? powiekami, do poprawnego dzia?ania programu wymagana jest kamera internetowa), mo?liwo?? powi?kszenia czcionka dla osób niedowidz?cych i inne.

Galeria

Do góry Powrót