• Witamy na stronie gminy Gdów

  Tutaj znajdziesz informacje m.in. o historii, turystyce, inwestycjach i aktualnych wydarzeniach.
  Dowiedz się więcej o naszej gminie.
 • SMSowy System Ostrzegania

  Jeżeli chcesz otrzymywać za darmo na swoją komórkę komunikaty ostrzegawcze, zapisz się do naszego systemu.
 • Dla turysty

  Poczytaj o zabytkach i ciekawych miejscach, które warto odwiedzić będąc w gminie Gdów.
 • Panoramy 3D

  Malownicze krajobrazy, z których słynie gmina Gdów zachęcają do odwiedzenia tego zakątka Polski.
 • Mistrzowska gmina

  Gmina Gdów została laureatem I edycji konkursu Mistrzowska Gmina 2009/2010, którego celem jest wyłonienie najbardziej aktywnych gmin w Polsce.

Kalendarium imprez

Programy i granty dla organizacji pozarządowych

Ogólnopolski konkurs grantowy

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2010" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wsparcie działań służących wyrównywaniu szans młodzieży z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. O dotacje do 50 000 zł na działania trwające od 1 czerwca 2010 do 30 listopada 2011r. (prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozy środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują projekty. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie  konkursu mija 22 lutego 2010 roku.

Informacje o konkursie wraz z zasadami i kryteriami oceny diagnozy, poradnik dotyczący diagnozowania oraz dostęp do elektronicznego formularza wniosków znajdują się na stronie www.rownacszanse.pl

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Odnowa centrów wsi

Wszystkie organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego będą mogły składać wnioski w ramach konkursu rozpisanego w obszarze PROW 2007-2013 z Działania Osi 3 – Odnowa i rozwój wsi.

Zakres działania

Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:
1) budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
a) pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
b) służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu
dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,
2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
3) budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji
turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;
291
4) zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym
regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele
publiczne;
5) odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych,
budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;
6) kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Forma i wysokość pomocy

 • Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi
 • 500 000 zł (128 080,3 euro) w okresie realizacji Programu.
 • 292
 • Wielkość pomocy przyznanej na realizację jednego projektu nie może być niższa niż
 • 25 000 zł (6 404,0 euro).
 • Równowartość kwoty wyrażona w euro ma charakter indykatywny.


Poziom pomocy

 • Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 75% kosztów
 • kwalifikowalnych projektu.
 • Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości co najmniej 25%
 • kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze środków własnych beneficjenta.


W myśl rozporządzenia ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”, pomoc jest przyznawana organizacji pozarządowej o statusie organizacji pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), której cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  

Do góry Powrót